Pagdarasal ng Oratio Imperata hiniling ni Kardinal Tagle para umulan

card_tagle_official_photo_001

Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Image from: rcam.org

Nakiusap na si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga mananampalataya para sa panalangin upang bumuhos ang ulan.

Dahil dito ay naglabas ng isang kalatas ang Archdiocese of Manila upang dasalin ang Oratio Imperata Ad Petendam Pluviam o ang Oratio Imperata Para sa Ulan.

Ito ay kasunod na rin ng matinding init na nagdudulot ng pagkatuyo ng mga taniman at unti unting pagbaba ng lebel ng tubig sa mga dam sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ayon pa kay Tagle, panahon na sana para umulan subalit nananatili pa ring madalang ang pagbuhos nito kung kaya hinihiling na niya sa mga mananampalataya ang matinding panalangin.

“It is the time for our rainy season and yet the rains have not come. People tasked with managing our water/power resources have warned that we face a crisis in those areas. Our relief will come from nature. And so we implore the Master of all creation, God, our Father, at whose command the winds and the seas obey, to send us rain,” pahayag pa ng Kardinal.

Matatandaan na umabot na sa critical level ang ilang dam sa bansa tulad ng Angat Dam. Ang ilang pinagkukunan naman ng tubig sa parte ng Mindanao ay halos matuyo na rin kung kaya naapektuhan na maging ang suplay ng kuryente doon. Umaangal na rin ang mga magsasaka dahil maging ang irigasyon nila para sa kanilang mga taniman ay apektado na ng matinding init.

Base sa kalatas mula sa Kardinal, inumpisahan ang pagdarasal ng Oratio Imperata noong Mayo 18.  “Let us together storm heavens with our supplication, that God’s mercy be upon us and send us the rain we need,” pahayag pa ni Tagle. -DCR

 

 

Oratio Imperata Para sa Ulan


Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng aming bansa ngayon upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang mapipintong krisis sa kuryente at patirin ang aming mga uhaw. Sa hudyat ng salita mo’y sumusunod ang hangin at dagat, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang mapasimulan na ang naudlot na pangkaraniwang panahon ng tag-ulan at upang maiwasan ang napipintong krisis.

Diyos naming maawaain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging magpagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at panlulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal.

Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoon Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang Bayang Pilipino sa maka-inang pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria, dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

Ina ng Guadalupe, ipanalangin mo kami.
Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

 

Oratio Imperata Ad Petendam Pluviam


God our loving Father, creator of our earth and of the universe, and all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to send us the rain that our country needs so badly at this time, to irrigate our fields, to stave off a power shortage, to provide water for our bodily health, and to refresh our parched lands. At your command the wind and the seas obey, raise your hand Almighty God to commence the normal rainy season that has now been long delayed so that crisis may be averted.

Merciful and generous God, open our eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more and to love more.

Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary our Mother, listen to the prayers that we bring up to her,  our Blessed Mother, to intercede for us,  for the protection of our land and our people, whom she loves.

Grant this through our Lord Jesus Christ who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, One God for ever and ever. Amen.

Our Lady of Guadalupe, pray for us.
Saint Rose of Lima, pray for us.
Saint Lorenzo Ruiz, pray for us.
Saint Pedro Calungsod, pray for us.

 

 

Advertisements